Datar–Mathews method for real option valuation - Wikipedia

Metoda opțiunilor reale este complementară

Bălcescu nrSector 1, Bucureşti Tel. Teoria şi practica şcolară actuală nu pot ignora problematica metodelor alternative de evaluare.

Este, de asemenea, o temă de mare viitor. Anticipăm faptul că în câţiva ani şi învăţământul românesc va adopta, pe anumite paliere, folosirea altor sisteme de învăţământ alternative şi chiar a altor alternative educaţionale, metode alternative de evaluare, cel puţin acolo unde nu va fi nevoie de ierarhizări, clasificări ale elevilor. În demersul realizat de autoare regăsim o serie de elemente pedagogice moderne: evaluarea şcolară realizată prin metode alternative este corelată cu alte câteva teme majore ale educaţiei şi practicii şcolare, în consens cu evoluţiile etapei.

comercianții de succes care au câștigat tranzacționarea opțiunilor

Este vorba de pedagogia competenţelor, pedagogia interactivă, ideile socioconstructiviste. De asemenea, putem aprecia că este o lucrare bine documentată, beneficiind de o bogată literatură de specialitate, de ultimă actualitate, care îi oferă posibilitatea de a pune la dispoziţie un tablou cuprinzător al preocupărilor, al reuşitelor şi nereuşitelor, al soluţiilor deja acceptate, dar şi al dilemelor sau soluţiilor controversate.

Lucrarea elaborată abordează problematica evaluării educaţionale din perspectiva armonizării metodelor complementare cu cele tradiţionale. Tendinţele actuale de modernizare a metodelor de învăţământ acordă o atenţie continuă îmbunătăţirii practicii educaţionale. Problematica evaluării şcolare s-a diversificat, înregistrând o mutaţie semnificativă de la achiziţionarea de cunoştinţe la dobândirea de capacităţi şi competenţe, ca finalitate a procesului educaţional.

Este şi motivul pentru care profesorii sunt din ce în ce mai preocupaţi pentru găsirea unor metode moderne, complementare celor clasice, care să determine metoda opțiunilor reale este complementară plus de obiectivitate în valorizarea competenţelor elevilor şi să evalueze cât mai just performanţele acestora.

Autoarea îşi propune obţinerea adeziunii cadrelor didactice la modelul propus, dezvoltarea concepţiei acestora de a moderniza metodele clasice cu cele complementare, în vederea creşterii performanţelor şcolare ale elevilor, eficientizarea realităţii evaluative prin sprijinul acordat elevilor de către profesori în aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, precum şi elaborarea unui ghid metodologic.

despre binar 1 9 90

A doua parte a lucrării este reprezentată printr-un studiu de cercetare. Această parte se remarcă prin corespondenţa cu exigenţele ştiinţifice şi metodologice propuse, prin precizarea scopului şi a obiectivelor, prezentarea clară a metodologiei, cu descrierea concludentă a fiecărei metode sau instrument folosit, valorificarea noţiunilor şi concluziilor empirice, prin transformarea lor în instrumente ştiinţifice, prezentarea populaţiei vizate.

În ceea ce priveşte prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării remarcăm abordarea detaliată, atât a analizei cantitative, cât şi a celei calitative.

Observând analiza cantitativă, apreciem prelucrarea rezultatelor cercetării pe baza programelor statistice adecvate IBM-SPSS şi pe baza indicatorilor statistici. Metoda opțiunilor reale este complementară la analiza calitativă, apreciem pozitiv analiza pertinentă, critică, argumentarea şi susţinerea teoretică a rezultatelor, oferind informaţii concludente şi adecvate problematicii metodelor alternative de evaluare. Prin cercetarea întreprinsă, autoarea contribuie la aprofundarea cunoaşterii metodelor complementare de evaluare, la clarificarea problemei studiate, la fundamentarea unei noi atitudini ale cadrelor didactice, ale elevilor şi chiar ale părinţilor faţă de această categorie de metode moderne, la reconsiderarea unor practici evaluative în concordanţă cu evoluţia teoriei şi practicii educaţionale.

Remarcăm spiritul analitic, demonstrat prin studierea percepţiei şi atitudinii cadrelor didactice şi ale elevilor din învăţământul preuniversitar faţă de metoda evaluativă educaţională.

Considerăm că lucrarea de faţă satisface cu prisosinţă standardele de exigenţă necesare în aprecierea şi recunoaşterea importanţei unei asemenea lucrări.

Locul cercetării Diagrama Gantt a etapelor cercetării Metode, instrumente si tehnici de cercetare - repere teoretice Chestionarul Metoda anchetei Focus-grupul Metoda Observaţiei 9 5. Tendinţele actuale privind modernizarea procesului de învăţământ au diversificat problematica evaluării şcolare înregistrând trecerea de la valorizarea şi certificarea achiziţiilor de cunoştinţe la cea a capacităţilor şi deprinderilor dobândite.

cum să faci bani rapid fără a investi acum

Elevul, nemaifiind cel care trebuie să cunoască prin intermediul transmiterii conceptelor de către profesor, ci să aibă experienţe directe, să interpreteze propriu, să se întrebe, să formuleze ipoteze, să facă analize critice, să sesizeze esenţele, să caute soluţii alternative, să aplice variat şi individual. Această trecere de la ceea ce cunoaşte elevul la ceea ce ştie să facă şi mai ales interesul pentru analiza procesului care a determinat performanţele în învăţare au impus adoptarea unor noi metode de evaluare a competenţelor şcolare ale elevilor, complementare celor clasice, care să determine un plus de obiectivitate în valorizarea competenţelor elevilor şi să evalueze, cât mai just, performanţele acestora.

Competenţele includ în structura lor cunoştinţe, dar metoda opțiunilor reale este complementară axează mai mult pe aspectele formative, procedurale, astfel evaluarea educaţională metoda opțiunilor reale este complementară mult mai apropiată de ceea ce solicită piaţa muncii.

Din activitatea profesională desfăşurată putem concluziona că este necesară o îmbinare a metodelor clasice cu cele modern; nu punem renunţa total la metodele tradiţionale şi să le adoptăm pe cele complementare.

Rolul metodelor complementare este acela de a înlătura rutina în practica evaluativă, reprezentând opţiuni pentru diversificarea metodologiei.

Datar–Mathews method for real option valuation - Wikipedia

De asemenea, metodele complementare de evaluare au un puternic caracter formativ. În acest sens, putem să exemplificăm prim metode ca: portofoliul, 13 14 investigaţia, hărţile conceptuale, dar şi proiectul, care, reprezintă atât instrumente de evaluare, dar şi sarcini de lucru care solicit activarea laturii euristice a învăţării.

Spre deosebire de celelalte metode, cele moderne, creează un climat confortabil de învăţare pentru elevi. Elevii sunt evaluaţi în situaţii cunoscute de învăţare, sarcinile elaborate sunt contextualizate; desfăşoară activităţi atât de instruire, cât şi de evaluare prin metoda opțiunilor reale este complementară experimentelor, investigaţiilor, portofoliilor.

Pentru ca evaluarea să înregistreze rezultate calitative, este important ca elevii să fie familiarizaţi cu situaţiile de evaluare, să cunoască care sunt criteriile de evaluare, sarcinile evaluative. Astfel, ei pot reflecta asupra rezultatelor obţinute, pot identifica lacunele în învăţare şi modalităţile pentru a progresa. Nu este o practică corectă de a evalua elevii unii în raport cu alţii, ierarhizându-i sau comparându-i.

Este important să se cunoască care este evoluţia în învăţare, care sunt achiziţiile dobândite. La nivelul tuturor ţărilor europene se acordă o atenţie continuă îmbunătăţirii procesului de evaluare. Astfel spus, creşte atenţia acordată nu numai instrumentelor de evaluare, ci şi impactului pe care acestea îl au asupra copilului. În plan practic-aplicativ lucrarea realizează o serie de cercetări care contribuie la crearea unui cadru de referinţă şi furnizarea unor repere metodologice utile cadrelor didactice în domeniul metodelor alternative şi complementare de evaluare şi în metoda opțiunilor reale este complementară performanţei şcolare a elevilor.

Partea a II-a: Metodologia cercetării constituie cea mai amplă secţiune a lucrării, în care au fost prezentate rezultatele obţinute în fiecare din etapele esenţiale ale cercetării, în funcţie de variabilele şi ipotezele formulate, însoţite de reflecţii privind eficacitatea demersurilor realizate.

În această parte sunt prezentate obiectivele cercetării, variabilele şi ipoteza cercetării, eşantionul şi diagrama Gantt a etapelor cercetării repere teoretice şi practice ale metodelor, instrumentelor şi tehnicilor de cercetare: chestionarul, focus-grupul, fişa de progres, jurnalul de reflecţie, analiza produselor elevilor, precum şi metoda opțiunilor reale este complementară şi instrumente de prelucrare şi interpretare a rezultatelor, utilizate în cadrul programului SPSS Statistical Package for the Social Sciences versiunea Această parte cuprinde mai multe subcapitole în care sunt prelucrate şi interpretate datele privind caracteristicile sociale şi profesionale ale populaţiei investigate; cele pentru verificarea ipotezelor; datelor privind aplicarea chestionarelor, jurnalul de reflecţie, analiza produselor elevilor, rezultatele elevilor consemnate în fişele de progres.

Partea a III - a: Concluzii. Probleme deschise prezintă o metoda opțiunilor reale este complementară generală asupra cercetării evidenţiind contribuţiile personale, dar şi aspectele ce pot fi îmbunătăţite. Acest capitol este împărţit în patru subcapitole.

În primul subcapitol accentul cade pe analiza conceptului de evaluare educaţională, ca act integrat activităţii pedagogice. În al doilea subcapitol sunt prezentate funcţiile evaluării, rolurile acestora, asigurând premisele desfăşurării în condiţii optime a proceselor de predare şi învăţare.

În al treilea subcapitol se prezintă o clasificare a strategiilor didactice, iar al patrulea subcapitol reliefează direcţiile depozite pentru câștiguri rapide modernizare a evaluării şcolare, este dedicat prezentării celor mai importante aspecte din domeniul evolutiv al evaluării şcolare.

Al doilea capitol intitulat Teoria constructivistă şi implicaţiile acesteia în predare, învăţare şi evaluare este destinat analizei implicaţiilor paradigmei constructiviste în realizarea învăţării şi evaluării şcolare.

Acest capitol este împărţit în trei subcapitole. În primul subcapitol se prezintă influenţele pedagogiei constructiviste asupra relaţiei dintre predare, învăţare şi evaluare. În al treilea metoda opțiunilor reale este complementară De la evaluarea achiziţiilor în învăţare la evaluarea competenţelor este prezentată evoluţia evaluării în educaţie de la evaluarea tradiţională la evaluarea modernă.

În primul subcapitol se prezintă trecerea de la evaluarea rezultatelor elevilor la evaluarea progresului în învăţare. Al doilea subcapitol este destinat evaluării interactive ca efect al învăţării prin colaborare versus al învăţării competitive.

În al treilea subcapitol este promovată reuşita în învăţare ca răspuns al practicării evaluării bazate pe competenţe. Al patrulea subcapitol prezintă conflictul sociocognitiv ca relaţie între învăţarea şi evaluarea şcolară.

Capitolul cuprinde trei subcapitole. Conceptul de evaluare educaţională Evaluarea pedagogică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. Nicola,p.

Datar–Mathews method for real option valuation

Evaluarea este o componentă a procesului instructiv-educativ; ea comportă o interacţiune cu celelalte componente ale procesului. Înţelesul ei este de cuantificare, abordată în termenii de măsurare şi control valoric de interogaţie ca judecată de natură calitativă a efectelor învăţării şcolare.

Călin,p. Despre evaluare în domeniul educaţiei şi învăţământului, Jinga afirmă că aceasta este un proces complex de comparare dintre evaluarea calităţii, a eficienţei şi a progresului, făcând referire la corelaţiile dintre rezultatelor activităţii instructiv-educative şi obiectivele planificate, resursele utilizate şi rezultatele anterioare.

Jinga,p. Evaluarea şcolară este definită de C. Cucoş ca fiind procesul prin care se selectează, se reţin şi se transmit informaţii necesare care permit luarea unor decizii ulterioare Cucoş, ; actul evaluării fiind format din întrepătrunderea a trei momente: măsurarea rezultatelor, emiterea unor aprecieri şi identificarea şi selectarea măsurilor de ameliorare.

Evaluarea trebuie gândită ca parte integrată a activităţii pedagogice.

Astfel concepută, poate deveni o acţiune de analizare justă a secvenţelor educative, un mijloc de fixare şi sistematizare a conţinuturilor şi obiectivelor, competenţelor educative, de delimitare şi reconfigurare a acestora. Activităţile umane sunt mult mai eficiente ca urmare a desfăşurării proceselor evaluative. Evaluarea este un proces care se regăseşte în toate domeniile de activitate, în mod special în domeniul învăţământului.

  1. In many generalized option applications, the risk-free discount rate is used.
  2. Кабинет номер 9А197.
  3.  Куда он делся.
  4. А потом этот парень умер.

Evaluarea este definită de Larousse ca fiind un proces anglo-saxon care s-a înfiinţat la mijlocul secolului al XX-lea prin adaptarea în învăţământ a conceptelor din economia secolului al XIX-lea, în special din industrie Larousse,p.