Account Options

Problema înregistrării opțiunii. Utilizarea funcției Înregistrări din Google Tag Assistant

Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto. Dacă aparatul foto nu se opreşte, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul sau, dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi reconectaţi adaptorul la reţeaua electrică. Reţineţi că, deşi orice date care sunt înregistrate în acel moment se vor pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.

Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a se problema înregistrării opțiunii înregistrării opțiunii Aparatul foto realizează o verificare a senzorului de imagine.

Nu scoateţi acumulatorul şi nu deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică înainte de oprirea aparatului foto. Imaginea din vizor nu este clară: Reglaţi focalizarea prin vizor 0 Obţineţi o imagine clară în vizor. Dacă aceasta nu corectează problema, selectaţi focalizarea automată servo unică AF-S; 0 Mod focalizarepunct unic AF c; 0 Mod zonă AF şi punctul de focalizare central, iar apoi încadraţi un subiect cu contrast ridicat în punctul de focalizare central şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza aparatul foto.

Cu aparatul foto focalizat, folosiţi controlul de ajustare a dioptriilor pentru a focaliza clar subiectul în vizor.

Utilizarea funcției Înregistrări din Google Tag Assistant

Dacă este necesar, focalizarea vizorului poate fi ajustată suplimentar folosind lentile de corecţie opţionale 0 Accesorii ocular vizor. Afişajele se sting fără avertisment: Alegeţi întârzieri mai lungi pentru Temporiz.

Afişajul informaţiilor nu apare pe monitor: Butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Dacă afişajul informaţiilor nu apare când luaţi degetul de pe butonul de declanşare, asiguraţi-vă că este selectat Activată pentru Afişaj informaţii automat 0 Afişaj informaţii automat şi că acumulatorul este încărcat.

Afişajul vizorului nu răspunde şi este întunecat: Timpii de răspuns şi luminozitatea acestui afişaj variază în funcţie de temperatură. Afişajul vizorului se colorează în roşu când punctele de focalizare sunt evidențiate: Acest lucru este normal pentru acest tip de vizor şi nu indică o defecţiune. Fotografiere toate modurile Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ștergeţi fişiere sau foldere. Declanşator dezactivat: Cardul de memorie este blocat, este plin sau nu este introdus.

În meniul setare este selectată Declanşare blocată pentru Blocare decl. Bliţul încorporat se încarcă 0 Blițul încorporat.

De fiecare dată când se apasă butonul de declanşare în modul de declanşare continuu, se face numai o singură fotografie: Fotografierea continuă nu este disponibilă dacă bliţul încorporat se declanşează 0 Blițul încorporatUtilizarea bliţului încorporat.

Fotografiile nu sunt focalizate: Obiectivul ataşat nu poate fi folosit cu focalizarea automată: Focalizaţi manual sau puneţi un obiectiv care poate fi folosit cu focalizarea automată 0 Focalizare manualăObiective CPU compatibile.

problema înregistrării opțiunii opțiuni video

Aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată: folosiţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării 0 Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automatăBlocare focalizareFocalizare manuală. Aparatul foto este în modul focalizare manuală: Focalizaţi manual 0 Focalizare manuală. Focalizarea nu se blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate: Utilizaţi butonul A L pentru a bloca focalizarea când vizualizarea în timp real este dezactivată şi AF-C este selectat pentru modul focalizare sau când se fotografiază problema înregistrării opțiunii în mişcare în modul AF-A 0 Blocare focalizare.

Nu poate fi selectat punctul de focalizare: Este selectată e Zonă AF automată sau este selectată AF prioritate faţă în vizualizarea în timp real; alegeţi un alt mod 0 Mod zonă AF. Problema înregistrării opțiunii foto problema înregistrării opțiunii în modul redare 0 Mai multe despre redare sau sunt utilizate meniurile 0 Meniuri aparat foto.

Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a porni temporizatorul standby 0 Temporizatorul standby fotografierea prin vizor.

problema înregistrării opțiunii modalități de a câștiga bani astăzi

Nu se poate selecta modul zonă AF: Este selectată focalizarea manuală 0 Mod focalizareFocalizare manuală. Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde: Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde dacă este selectat AF-C pentru modul focalizare automată 0 Mod focalizare sau dacă este selectată focalizarea automată servo continuă când aparatul foto este în modul AF-A.

Alegeţi AF-S. Dacă este selectată o opţiune diferită de e Zonă AF automată pentru modul zonă AF, selectaţi punctul de focalizare central 0 Mod zonă AFSelectarea manuală a punctului de focalizare. problema înregistrării opțiunii

Aparatul foto este în vizualizare în timp real. Este selectat Dezactivat pentru Disp. AF încorp. Dispozitivul de iluminare s-a stins automat.

Recuperare parolă

Este posibil ca dispozitivul de iluminare să devină fierbinte în cazul utilizării continue; aşteptaţi să se răcească. Aparatul foto este lent la înregistrarea fotografiilor: În funcţie de condiţiile de fotografiere şi de performanţele cardului de memorie, indicatorul luminos de acces card memorie se poate aprinde pentru aproximativ un minut după oprirea fotografierii în modul declanşare continuă.

Dezactivaţi reducerea zgomotului 0 Reducere zgomot. Apare zgomot puncte luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii în fotografii: Punctele luminoase, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţa şi liniile pot fi reduse prin scăderea sensibilităţii ISO.

Folosiţi opţiunea Reducere zgomot din meniul fotografiere pentru a limita apariţia problema înregistrării opțiunii luminoase sau a ceţii în fotografiile realizate la timpi de expunere mai lungi de 1 s 0 Reducere zgomot. Ceaţa şi punctele luminoase pot indica că temperatura internă a aparatului foto a crescut din cauza temperaturilor ambientale mari, expunerilor îndelungate sau din alte cauze asemănătoare: opriţi aparatul foto şi aşteptaţi să se răcească înainte de a relua fotografierea.

La sensibilităţi ISO ridicate, pot apărea linii în fotografiile realizate cu anumite unităţi bliţ opţionale; dacă acestea apar, alegeţi o valoare mai scăzută. La sensibilităţi ISO ridicate, inclusiv la valori mari selectate cu controlul sensibilităţii ISO automat, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu pot fi reduşi prin pornirea opţiunii Reducere problema înregistrării opțiunii 0 Reducere zgomot.

La sensibilităţi ISO ridicate, este posibil ca punctele luminoase, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţa sau liniile să fie mai vizibile la expuneri îndelungate, iar fotografiile realizate la temperaturi ambientale mari sau când este activat D-Lighting-ul activ, este selectat Uniform pentru Setare Picture Control 0 Opțiuni Picture Control sau când sunt selectate valori extreme pentru parametrii Picture Control 0 Setări Picture Control.

Bipul nu se aude: S-a selectat Dezactivat pentru Bip 0 Bip. Aparatul foto este în modul declanşare silenţioasă 0 Declanșare silențioasă sau se înregistrează un film 0 Înregistrarea filmelor. În fotografii apar dâre: Curăţaţi problema înregistrării opțiunii frontală şi posterioară ale obiectivului.

Dacă problema persistă, curăţaţi manual senzorul de imagine 0 Curăţarea senzorului de imagine sau contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon.

Pulsar axion xq38 problem

Vizualizarea în timp real se încheie în mod neaşteptat sau nu pornește: Este posibil ca problema înregistrării opțiunii în timp real să se oprească automat pentru a preveni deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto dacă: Temperatura ambiantă este ridicată. Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în vizualizarea în timp real sau pentru a înregistra filme. Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în modurile declanşare continuă.

Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când încercaţi să o activaţi, aşteptaţi ca circuitele interne să se răcească şi apoi încercaţi din nou.

problema înregistrării opțiunii ajuta cum să faci bani

Reţineţi că aparatul foto poate părea cald la atingere, însă acest lucru nu indică o defecţiune. De asemenea, este posibil să apară pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau puncte luminoase ca rezultat al creşterii temperaturii circuitelor interne ale aparatului foto în timpul vizualizării în timp real; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este utilizat.

Probleme și soluții

Apare clipire sau benzi în timpul vizualizării în timp real sau al înregistrării unui film: Alegeți o opțiune pentru Reducerea efectului de clipire care să problema înregistrării opțiunii potrivească cu frecvența sursei de alimentare cu curent alternativ locale 0 Reducerea efectului de clipire. Apar benzi luminoase în modul vizualizare în timp real sau al înregistrării unui film: În timpul vizualizării în timp real sau al înregistrării unui film a fost folosit un indicator cu lumină intermitentă, un bliţ sau o altă sursă de lumină de scurtă durată.

Elementul din meniu nu poate fi selectat: Unele opţiuni nu sunt disponibile în toate modurile. Nu poate fi selectată diafragma dorită: Gama diafragmelor disponibile variază în funcţie de obiectivul utilizat.

problema înregistrării opțiunii opțiunea binară revizuiește utrader

Culorile nu sunt naturale:.